De maatschappij is ons klaslokaal"

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door aan te sluiten bij het niveau van de leerling. We dagen de leerling uit om door te groeien vanuit de zone van naaste ontwikkeling van zijn/haar niveau. Niets anders dus dan in het reguliere onderwijs. Alleen ontwikkelen onze leerlingen zich in een ander tempo en vaak minder harmonisch. Ook hebben ze er meer ondersteuning bij nodig.

In ons onderwijsaanbod staan zelfredzaamheid, sociaal en emotioneel leren, mondelinge taal en burgerschap centraal. We werken toekomstgericht met al onze leerlingen. Leerlingen worden begeleid om de einddoelen te behalen. Daar waar mogelijk stimuleren we zoveel mogelijk eigenaarschap. 

We gebruiken op alle scholen het landelijk doelgroepenmodel waarin we het niveau op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de leerling in kaart brengen en van daaruit de uitstroombestemming bepalen. Ook hierbij kijken we naar de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. 

Toekomstgericht

Ter voorbereiding op arbeid of dagbesteding, werken we met onze leerlingen toe naar de uitstroombestemmingen. Hiervoor leren zij binnen verschillende situaties om te gaan met verschillende mensen en factoren binnen werk-gerelateerde concepten.

Vanaf 16 jaar onderzoeken we gezamenlijk de arbeidsinteresses en gaan we hierover in gesprek met de leerling en zijn/haar ouders. Het gaat dan over de toekomst van leerling en de uitstroommogelijkheden komen aan bod.

Interne stage
Leerlingen voeren praktische vaardigheden uit in en om het schoolgebouw. Zij begeven zich in een veilige leeromgeving onder begeleiding van vertrouwde gezichten.

Leren op locatie (lol)
Leren op Locatie is de stap tussen interne en externe stage. Leerlingen doen een groepsgewijze stage op een externe locatie en voeren daar praktische werkzaamheden uit. Zij worden daar begeleid door medewerkers van hun eigen school en bevinden zich ondertussen midden in de maatschappij.

Externe stage
Leerlingen gaan individueel, dus zonder begeleiding vanuit school, naar een (leer)bedrijf. De stagecoördinator is hierbij ondersteunend op afstand.

Onderwijs op locatie (ool)
Leerlingen volgen onderwijs op een andere locatie. Bijvoorbeeld de groenopleiding op Werkenrode School, een ingekocht certificeringstraject bij een praktijkonderwijsinstelling, een kookles in de keuken van een restaurant in de buurt waar een schoolmedewerker instructies geeft, enzovoorts.

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs op onze school omdat zij een grotere mate van ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. Dat houdt in dat we kleinere groepsgroottes hanteren, meer ondersteuning in de klas inzetten en extra expertise in school hebben. Denk aan therapeutische diensten zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie. 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school in zijn basisondersteuning aanbiedt, kan er gekozen worden voor de inzet van zorg binnen onderwijs (zbo). Er zijn meerdere zorgaanbieders waaruit ouders kunnen kiezen. 

“Leren van en met elkaar,”

aldus internbegeleider van Punt Speciaal.

Leeropbrengsten

Leeropbrengsten

Op Werkenrode School brengen we tweemaal per jaar de leeropbrengsten voor in kaart om ons onderwijs en kwaliteit te meten. Dit doen we voor leerroutes 2, 3, 4 en 5. We werken hiervoor met de leerlijnen voor zeer moeilijke lerenden, ontwikkeld door de CED-Groep.

Voor leerroute 1 gebruiken we de leerlijnen van Plancius, ook ontwikkeld door de CED groep. Bij deze leerlingen, met een ernstig meervoudige beperking (emb), voeren we sinds 2021 het werken met de LACCS-methodiek gefaseerd in.

Hier volgen de meest recente leeropbrengsten van leerroute 2 t/m 5 van Werkenrode School.

In het algemeen constateren wij dat alle leerlingen op de juiste leerroute ingeschaald zijn, wanneer we kijken naar het didactisch ontwikkelingsniveau. In de hogere leerroutes wijkt dit soms af van de verwachte uitstroombestemming, omdat de leerling op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en voorbereiding op dagbesteding en arbeid een intensievere ondersteuning vraagt.

Wij vinden het belangrijk dat de leerling is betrokken bij zijn eigen leerproces. Eigenaarschap van de leerling is in schooljaar 2021/2022 een belangrijk aandachtspunt geweest en zal dit in schooljaar 2022/2023 ook zijn. Door middel van leergesprekken en het invoeren van een portfolio voor iedere leerling, willen we de leerling meer eigenaarschap geven over zijn eigen leerproces. Hierin zullen alle ontwikkelingsgebieden worden meegenomen. We verwachten dat de leerlingen hierdoor gemotiveerder zullen zijn om te leren en een snellere ontwikkeling zullen gaan doormaken.

We zijn tevreden over de resultaten op het gebied van lezen en spelling. Aan de hand van de CITO-genormeerde toetsen en het leerlingvolgsysteem Schoolaris wordt twee keer per jaar bekeken wat de groei van de leerling is.

Veel leerlingen op Werkenrode School hebben moeite met de executieve functies. Dit uit zich bijvoorbeeld bij het vak rekenen, waarbij wij zien dat het streefniveau vaak nog niet gehaald wordt door de leerlingen. In schooljaar 2021/2022 zijn de leraren geschoold in de rekenmethodemethode Alles telt Q, welke voornamelijk in de onderbouw is ingevoerd. In deze methode staat rekenen vanuit de context en het generaliseren van rekenvaardigheden centraal.

Het aandachtspunt ligt op de leerlijn ‘voorbereiding op arbeid en dagbesteding’. Binnen deze leerlijn oefenen de leerlingen werknemersvaardigheden. Vaardigheden die de leerling nodig heeft op de uitstroombestemming: plannen en organiseren, omgang met veranderingen, procedures, omgang met druk en tegenslag, enzovoorts. De individuele doelen van voorbereiding op arbeid en dagbesteding staan centraal tijdens de praktijkvakken en op de leren op locatie (lol) plek. Het toepassen van de geleerde vaardigheden buiten de veilige setting van school, vraagt veel van leerlingen. Hierdoor scoren leerlingen onder de leerstandaard. Door de leerlijn te integreren in de praktijkvakken en binnen de leren op locatie (lol)-plekken, is een werkvorm gevonden waardoor leerlingen gericht aan hun doelen kunnen werken. Dit moet, voornamelijk binnen de praktijkvakken, op planmatige wijze geïmplementeerd worden. Dit zal in schooljaar 2022/2023 prioriteit hebben.

Wanneer leerlingen in aanmerking komen voor branchegerichte certificering (praktijkvakken) of IVIO-examens (AVO-vakken) gaan zij hier gericht mee aan de slag om de certificaten/getuigschriften te behalen voor de toekomst.

Het tweede aandachtspunt aankomend schooljaar is het ontwikkelingsgebied ‘sociaal emotionele ontwikkeling’ (seo). Er wordt onderzocht hoe we hier als school meer doelgericht aan kunnen werken. Zo wordt bekeken hoe we beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd seo van de leerlingen en welke middelen en materialen hiervoor nodig zijn.

De onderwijsresultaten van onze school worden jaarlijks berekend en geëvalueerd en uiteindelijk gepubliceerd op de website. Als school zijn we tevreden als 75% van het aantal leerlingen hun streefniveau binnen de leerlijn heeft gehaald.

Ouders ontvangen de informatie over de onderwijsresultaten van hun kind tijdens de oudergesprekken in februari en juli.

Leeropbrengsten afdeling vmbo

Leerlingen volgen diplomagericht onderwijs. Er is een erg hoog slagingspercentage. Leerlingen behalen een diploma met een gemiddelde dat boven het landelijk gemiddelde ligt.

Gezien onze populatie bieden we bewust een driejarig onderbouwtraject aan, zodat basiskennis expliciet en uitvoerig kan worden aangeboden en verwerkt. Dit geeft leerlingen de benodigde tijd en ruimte om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarnaast bieden we veel nabijheid en streven we naar maatwerk.

Onze prioriteiten liggen momenteel bij het zelfstandig plannen/organiseren en de sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Dit is van belang om leerlingen vanuit zelfinzicht en eigenaarschap toe te laten werken naar een passend uitstroomperspectief.

Omwille hiervan gaan de mentoren veelvuldig één-op-één gesprekken met de leerlingen aan. We kijken kritisch naar ons aanbod en expliciteren overdenkingen in het team, zodat we constructief verder kunnen bouwen.

Schoolondersteuningsprofiel 

In dit document staat hoe wij ondersteuning aan onze leerlingen aanbieden. Naast de basisondersteuning wordt tevens de aanvullende ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband omschreven.   

Klik hier om het document te openen.