De maatschappij is ons klaslokaal

Leeropbrengsten

Leeropbrengsten

Op Werkenrode School brengen we tweemaal per jaar de leeropbrengsten voor in kaart om ons onderwijs en kwaliteit te meten. Dit doen we voor leerroutes 2, 3, 4 en 5. We werken hiervoor met de leerlijnen voor zeer moeilijke lerenden, ontwikkeld door de CED-Groep.

Voor leerroute 1 gebruiken we de leerlijnen van Plancius, ook ontwikkeld door de CED groep. Bij deze leerlingen, met een ernstig meervoudige beperking (emb), voeren we sinds 2021 het werken met de LACCS-methodiek gefaseerd in.

Hier volgen de meest recente leeropbrengsten van leerroute 2 t/m 5 van Werkenrode School.

In het algemeen constateren wij dat alle leerlingen op de juiste leerroute ingeschaald zijn, wanneer we kijken naar het didactisch ontwikkelingsniveau. In de hogere leerroutes wijkt dit soms af van de verwachte uitstroombestemming, omdat de leerling op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en voorbereiding op dagbesteding en arbeid een intensievere ondersteuning vraagt.

Wij vinden het belangrijk dat de leerling is betrokken bij zijn eigen leerproces. Eigenaarschap van de leerling is in schooljaar 2021/2022 een belangrijk aandachtspunt geweest en zal dit in schooljaar 2022/2023 ook zijn. Door middel van leergesprekken en het invoeren van een portfolio voor iedere leerling, willen we de leerling meer eigenaarschap geven over zijn eigen leerproces. Hierin zullen alle ontwikkelingsgebieden worden meegenomen. We verwachten dat de leerlingen hierdoor gemotiveerder zullen zijn om te leren en een snellere ontwikkeling zullen gaan doormaken.

We zijn tevreden over de resultaten op het gebied van lezen en spelling. Aan de hand van de CITO-genormeerde toetsen en het leerlingvolgsysteem Schoolaris wordt twee keer per jaar bekeken wat de groei van de leerling is.

Veel leerlingen op Werkenrode School hebben moeite met de executieve functies. Dit uit zich bijvoorbeeld bij het vak rekenen, waarbij wij zien dat het streefniveau vaak nog niet gehaald wordt door de leerlingen. In schooljaar 2021/2022 zijn de leraren geschoold in de rekenmethodemethode Alles telt Q, welke voornamelijk in de onderbouw is ingevoerd. In deze methode staat rekenen vanuit de context en het generaliseren van rekenvaardigheden centraal.

Het aandachtspunt ligt op de leerlijn ‘voorbereiding op arbeid en dagbesteding’. Binnen deze leerlijn oefenen de leerlingen werknemersvaardigheden. Vaardigheden die de leerling nodig heeft op de uitstroombestemming: plannen en organiseren, omgang met veranderingen, procedures, omgang met druk en tegenslag, enzovoorts. De individuele doelen van voorbereiding op arbeid en dagbesteding staan centraal tijdens de praktijkvakken en op de leren op locatie (lol) plek. Het toepassen van de geleerde vaardigheden buiten de veilige setting van school, vraagt veel van leerlingen. Hierdoor scoren leerlingen onder de leerstandaard. Door de leerlijn te integreren in de praktijkvakken en binnen de leren op locatie (lol)-plekken, is een werkvorm gevonden waardoor leerlingen gericht aan hun doelen kunnen werken. Dit moet, voornamelijk binnen de praktijkvakken, op planmatige wijze geïmplementeerd worden. Dit zal in schooljaar 2022/2023 prioriteit hebben.

Wanneer leerlingen in aanmerking komen voor branchegerichte certificering (praktijkvakken) of IVIO-examens (AVO-vakken) gaan zij hier gericht mee aan de slag om de certificaten/getuigschriften te behalen voor de toekomst.

Het tweede aandachtspunt aankomend schooljaar is het ontwikkelingsgebied ‘sociaal emotionele ontwikkeling’ (seo). Er wordt onderzocht hoe we hier als school meer doelgericht aan kunnen werken. Zo wordt bekeken hoe we beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd seo van de leerlingen en welke middelen en materialen hiervoor nodig zijn.

De onderwijsresultaten van onze school worden jaarlijks berekend en geëvalueerd en uiteindelijk gepubliceerd op de website. Als school zijn we tevreden als 75% van het aantal leerlingen hun streefniveau binnen de leerlijn heeft gehaald.

Ouders ontvangen de informatie over de onderwijsresultaten van hun kind tijdens de oudergesprekken in februari en juli.

Leeropbrengsten afdeling vmbo

Leerlingen volgen diplomagericht onderwijs. Er is een erg hoog slagingspercentage. Leerlingen behalen een diploma met een gemiddelde dat boven het landelijk gemiddelde ligt.

Gezien onze populatie bieden we bewust een driejarig onderbouwtraject aan, zodat basiskennis expliciet en uitvoerig kan worden aangeboden en verwerkt. Dit geeft leerlingen de benodigde tijd en ruimte om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarnaast bieden we veel nabijheid en streven we naar maatwerk.

Onze prioriteiten liggen momenteel bij het zelfstandig plannen/organiseren en de sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Dit is van belang om leerlingen vanuit zelfinzicht en eigenaarschap toe te laten werken naar een passend uitstroomperspectief.

Omwille hiervan gaan de mentoren veelvuldig één-op-één gesprekken met de leerlingen aan. We kijken kritisch naar ons aanbod en expliciteren overdenkingen in het team, zodat we constructief verder kunnen bouwen.

“Leren van en met elkaar,”

aldus internbegeleider van Punt Speciaal.