Onderwijs zorgarrangementen

De Werkenrode School kent twee specifieke onderwijszorgarrange-menten: de Waag en de schakelklas. De Waag is een woon-behandeling-onderwijsarrangement voor jongeren van 12 tot 20 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis, wat zich o.a. uit in moeilijk verstaanbaar gedrag. Alle jongeren die naar de Waag-school gaan, wonen ook op De Waag. De leerlingen stromen uit naar dagbesteding of indien mogelijk naar beschutte arbeid.
Leerlingen die moeilijk lerend zijn en een minder zware ondersteuningsbehoefte hebben op het reguleren van gedrag kunnen geplaatst worden in de schakelklas.

 

 

"Ik heb al 2 jaar onderwijs gehad op de Waag en het gaat best goed. Ik hoop binnenkort de overstap te kunnen maken naar de schakelklas om op die manier nog meer praktijkvakken te krijgen"